1.1 .תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה
על ידך )להלן: "המשתמש" באתר מרמלדה ילדים בע"מ , להלן: "האתר"( ועל כל רכישה
שתתבצע על ידך באמצעות האתר, לרבות רכישה באמצעות אפליקצייה ו/או רכישה
טלפונית, ומהווים הסכם מחייב בינך לבין מרמלדה ילדים בע"מ להלן: "מפעילת האתר".
קרא תקנון זה במלואו ובעיון. כותרות התקנון והסעיפים הנן לצרכי נוחות בלבד. למען
הסר ספק, תקנון זה יחייב גם כל ספק כלפי מפעילת האתר, ובכל מקרה שהוא, לא ייראה
כהסכם לטובת צד שלישי כלשהו.
גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את
הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא
לעשות כל שימוש באתר.
2.1 . אחריות מפעילת האתר מוגבלת כמפורט בהסכם זה. מפעילת האתר לא תהיה אחראית
לפעולות ו/או בין צדדים שלישיים. אין להפר את זכויות הקניין הרוחני של מפעילת
האתר ואין להפר זכויות קניין רוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי. הוראות חשובות
אלה חלות, ללא הגבלה, ומבלי למעט מהוראות אחרות, על כל המשתמשים באתר ובכלל
זה ספקים ומפרסמים, הכול כמפורט בסעיפים 5-3 ,בהתאמה, המהווים סעיפים יסודיים
בהסכם.
3.1. באתר רשאי להשתמש בוגר, בן 18 ומעלה המחזיק באמצעי תשלום תקף. אין
אפשרות לביצוע הזמנות ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי או כל אמצעי תשלום אחר
אשר יהיה קביל על ידי מפעילת האתר לרבות שוברי תשלום או שירותי חיוב דוגמת
.PayPal
4.1 .דפי מכירה. מפעילת האתר מאפשרת לך לרכוש באמצעות האתר מוצרים ושירותים
שונים של מיטב היצרנים. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מכירה" הכולל
את השם המסחרי של הספק ו/או היבואן, המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר המכירה,
מפרט המוצר,
פרטי אחריות ואספקה, תנאי תשלום ופרטים רלבנטיים נוספים להלן: "דף המכירה".
האחריות בכל מקרה ומקרה הנה על מוסר המידע.
5.1 .שינויים בתקנון. תקנון זה ניתן לשינוי בכל עת ע"י מפעילת האתר, על פי שיקול דעתה
הבלעדי.
6.1.פרטיות. השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד
מתקנון זה. מבלי לגרוע מהאמור במדיניות הפרטיות של האתר. אנא קרא אותה בעיון.
מובהר כי בעת הרישום לאתר הנך יכול להסכים לקבל הודעות ודיוורים שונים, לרבות
דברי פרסומת והודעות שירות ומערכת, מאת מפעילת האתר ו/או מי מטעמה.
8.1 .שירות לקוחות. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות
של מפעילת האתר, כפי שמופיעים באתר.
2 .אספקת/הובלת המוצרים
מפעילת האתר ו/או הספקים )לפי העניין( ידאגו לאספקת המוצרים הנרכשים באתר לכתובת
בישראל ו\או לנקודת איסוף מוסכמת מראש כפי שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה ובהתאם
לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים.
1.2 .מועד השלמת הזמנה. רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של
הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי
ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל מפעילת האתר. מועד השלמת הזמנה
ייראה כמועד אישור ההזמנה על ידי כל הבאים, במצטבר )א( אישור חברת האשראי של
הלקוח; )ב( קבלת אישור הספק לגבי המצאות המוצר במלאי; )ג( אישור מפעילת האתר
)להלן: "המועד הקובע"(, וכל המועדים הרלוונטיים, לרבות לצרכי קביעת מועדי
אספקה, ייספרו החל מהמועד הקובע בלבד. עיכובים שבאחריות הלקוח יהיו באחריותו
בלבד, בהתאם להוראות סעיף 43 לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג-1973.
2.2 .אספקה והובלה לאזורים מוגבלים. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית כפי
שיוגדרו מעת לעת על ידי מערכת הביטחון ו/או גורמי האכיפה, מפעילת האתר ו/או
הספקים יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם
עימם מראש.
3.2 .תשלום נוסף בגין הובלה חריגה. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה
חריגה לרבות הובלה לקומה גבוהה )קומה ג' ומעלה בבניין ללא מעלית( ו/או הובלה
הדורשת אמצעים מיוחדים לצורך הכנסת המוצר לבית הלקוח ו/או לשם העלאתו לבית
הלקוח לרבות באמצעות פירוק ו/או מנוף ו/או כח אדם נוסף. במקרה של הובלה חריגה
ו/או משלוח מחוץ לישראל כאמור, מפעילת האתר ו/או הספקים רשאים לגבות תשלום
נוסף בהתאם למפורט בדף המכירה של המוצר, ו/או כפי שיאושר טלפונית או אחרת
באופן פרטני מול הלקוח.
4.2 .חישוב מועדים. זמני אספקת המוצרים/שירותים המפורטים בדף המכירה כוללים רק
את חישובם של ימי עסקים )ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג(
ממועד השלמת ההזמנה כהגדרתו לעיל.
5.2 .איסוף עצמי. רוכש מוצר רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי ממחסני מפעילת
האתר או ממחסני הספק שבקצרין, רמת הגולן.
איסוף המוצר יתבצע בתוך עד 7 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. לקוח שלא יאסוף
את המוצר עד המועד כאמור, מפעילת האתר תהא רשאית לחייב את הלקוח בדמי
אחסנה בסך 50 ₪ ליום ו/או לקבוע בכל עת כי הדבר ייחשב כהודעת הלקוח בדבר ביטול
העסקה, מפעילת האתר תהא רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול כמפורט בסעיף 5.4
לתקנון זה ולקזז כל סכום אחר המגיע לה, לרבות בגין דמי אחסנה כאמור, בסך שלא
יפחת מ- 50 ₪ ליום.
במקרה שלא נאסף מוצר שיוצר במיוחד בעבור הלקוח )מוצר בהזמנה אישית כגון מוצרי
דפוס( בחלוף 14 ימי עסקים מיום אישור ביצוע ההזמנה, יהיו מפעילת האתר ו/או
הספקים )לפי העניין( רשאים להשמיד את המוצר או להמשיך ולהחזיקו לפי שיקול
דעתם הבלעדי. במקרה בו לא הושמד המוצר והלקוח ביקש לאסוף את המוצר יהיו
מפעילת האתר ו/או הספקים )לפי העניין( רשאים לגבות דמי אחסנה בגין כל יום בו
נשמר.
6.2 .אימות זהות או דרישת פרטים נוספים. מפעילת האתר ו/או הספקים ו/או מי מטעמם
רשאים לדרוש, בכל עת, פרטים נוספים או אסמכתאות )כגון הצגת תעודת זהות( לגבי
המשתמש ו/או בעל כרטיס האשראי ששימש להזמנה, לרבות לצורך זיהוי ו/או חתימתו
של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
7.2 .עיכוב ואיחור באספקה. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי הלקוח בגין
איחור שאינו עולה על 7 ימי עסקים ממועד שהלקוח נתן הודעה בדבר עיכוב בקבלת
המוצר או השירות. הודעה בדבר עיכוב תינתן למפעילת האתר על ידי הלקוח בתוך פרק
זמן סביר, ובכל מקרה שהוא לא יאוחר מ-72 שעות מחלוף מועד האספקה הקבוע בדף
המוצר. במידה שלקוח לא יידע את מפעילת האתר בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך
פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בדף המכירה של אותו מוצר, ייחשב הלקוח כמי
שקיבל את המוצר. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג,
כלפי מפעילת האתר, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר ו/או אספקתו באיחור.
3
8.2 .למיטב ידיעת מפעילת האתר, המוצרים הנמכרים באתר קיימים במלאי. מוצרים שאזלו
מהמלאי מוסרים מהאתר עם קבלת הודעה מהספק בדבר אזילת המלאי. יחד עם זאת,
מובהר כי מפעילת האתר אינה יכולה להתחייב בוודאות כי מוצר מסוים נמצא במלאי או
להבטיח את המצאות מלאי בכל עת, ואין להסתמך על כך.
3 .הפרות וסעדים
מוסכם כי רישומי האתר ומערכות מפעילת האתר מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה בפקודת
הראיות ]נוסח חדש[, תשל"א-1971 ,ויהוו ראיה מוחלטת לנכונות האמור בהם. מפעילת האתר
תהיה רשאית, אך לא מחויבת, לאכוף את הוראות השימוש באתר ולפעול בכל מקרה בו עלה
חשש סביר להפרתם מצד משתמש או צד ג' כלשהו. במקרים של תוכן פוגעני, המפר זכויות של
צדדים שלישיים או פסול מסיבה אחרת, מפעילת האתר תפעל על פי נוהל "הודעה והסרה"
ותסיר את התכנים המפרים תוך זמן סביר ממועד קבלת הודעה.
1.3 .אין להעתיק את תכני האתר. בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין להעתיק,
לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם
כן מפעילת האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
2.3 .אין לפגוע בזכויות של צדדים שלישיים. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם תמונות
ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהאתר ו/או באתר ללא אישור
מראש ובכתב ממפעילת האתר או בעל הזכויות המתאים. מפעילת האתר רשאית להפעיל
נוהל הודעה והסרה בכל מקרה של חשד להפרת זכויות של צדדים שלישיים, לרבות
זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, על פי שיקול דעתה
הבלעדי. כל צד יהיה אחראי למעשיו ומחדליו לרבות בקשר לתכנים המפורסמים על ידו.
מפעילת האתר לא תשא באחריות להפרות של צדדים שלישיים.
3.3 .מיצוי זכויות כנגד הצד האחראי. במקרה של הפרה או פגיעה מצד משתמשים, ספקים
או צדדים שלישיים מפרים לכאורה, תהיה רשאית מפעילת האתר להעביר לצד הנפגע
את פרטי הצד האחראי לכאורה לפרסום הפוגע ו/או המפר )להלן: "הצד האחראי"(, על
פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תועלה כנגדה כל טענה מצד הצד האחראי , לרבות בשל
מסירת פרטיו כאמור, וכן מצד הצד הנפגע לכאורה, לרבות בקשר לכל עילה ו/או טענה
ו/או דרישה אשר ניכר על פניה כי היא נובעת ממעשה או מחדל של צד שלישי. הצד הנפגע
לכאורה לא ינקוט בהליכים משפטיים במקרים כאמור לעיל כנגד מפעילת האתר לכל
הפחות כל עוד לא מוצו ההליכים כנגד הצד האחראי לכאורה.
4.3 .הוראות התנהגות. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, על כל משתמש, לרבות ספק, וכן לגבי
מוצר או שירות באתר, יחולו ההוראות הבאות:
1.4.3 .המשתמשים מחויבים למילוי הוגן של פרטים מדויקים ונכונים. מבלי לגרוע
מכלליות האמור, מובהר כי מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית.
2.4.3 .חל איסור מוחלט על משתמשים לעשות שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים,
בוטים, מגונים ו/או שיש בהם כדי להעליב ו/או להשמיץ ו/או שעלולים להוות
באופן כלשהו לשון הרע ו/או הפרה של הוראת חוק כלשהו. משתמש אשר שהפר
סעיף זה, ישפה את מפעילת האתר, מייד עם דרישתה הראשונה, לרבות בגין כל
דרישה, טענה או פנייה אשר תופנה אליה מצד שלישי כלשהו.
3.4.3 .מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל
האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד משתמשים אשר יפרו הוראות כל דין
ו/או הוראות תקנון זה. במקרים של הפרה כאמור מפעילת האתר רשאית להסיר
לאלתר כל משתמש ו/או תוכן ו/או מוצר מהאתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש
לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש
בנסיבות העניין לפי שיקול דעתה המוחלט של מפעילת האתר.
4.4.3 .מובהר בזאת, כי מפעילת האתר רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או
למחוק ו/או לא לשקלל ו/או לא להציג כלל כל פריט תוכן או כל חלק ממנו, והכל
מבלי שתהא מחויבת להודיע על כך מראש או בדיעבד.
5.4.3 .מפעילת האתר רשאית לפרסם באתר, או בכל אמצעי או מדיה אחרים, את
התכנים ו/או חלק מהם, לרבות נתוני משובי משתמשים או כל חלק מהם ו/או
לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות פרסום האתר, ולמשתמשים לא
תהא כל טענה כנגד פרסום כאמור.
6.4.3 .למפעילת האתר אין כל דרך להתחקות אחר זהות המשתמשים באתר ומניעיהם,
ואין ולא תהיה לה כל אחריות בקשר אליהם. אחריותה הבלעדית והממצה של
מפעילת האתר לגבי ספקים תהיה למסירת פרטיהם ועם מסירת פרטים כאמור
תהיה משוחררת מכל חובה אחרת, והמשתמש ייראה כמי שמיצה את זכויותיו
כלפי מפעילת האתר באותו עניין.
7.4.3 .אין לראות בהצגת תכנים באתר, לרבות משובי משתמשים או בעיבוד הנתונים
המועלים בהם והצגתם משום חוות דעת ו/או המלצה ו/או הבעת דעה ו/או עידוד
מטעם מפעילת האתר ביחס לספקים ו/או למוצרים ו/או לשירותים אשר בקשר
עימם הוצגו, ואין להסתמך עליהם.
5.3 .מפעילת האתר, רשאית לבטל כל הזמנה ו/או למנוע ממשתמש או ספק מלהשתתף
במכירות באתר, באמצעות חסימתו, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים, אשר אינם
מהווים רשימה ממצה:
1.5.3 .מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
2.5.3 .מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;
3.5.3 .מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן, בכתב או בטלפון, פרטים
מטעים;
4.5.3 .מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במפעילת האתר ו/או במי
מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו;
5.5.3 .בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג' ו/או
לסחור בו.
6.5.3 .במקרה ונפלה בתיאור המוצר טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם
במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
הודעה על ביטול ההזמנה יכול שתמסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת דואר
אלקטרוני המעודכנת בכרטיס הלקוח.
4 .הגנת הצרכן/ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה
1.4 .לקוח רשאי לבטל הזמנה רק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981
)להלן: "חוק הגנת הצרכן"( והתקנות שהותקנו על פיו.
2.4 .מועדים למתן הודעת ביטול. לשם הנוחות בלבד, להלן התנאים לביטול הזמנה בעסקת
רכש מרחוק. התנאים הקובעים הם הוראות החוק והתקנות כפי שיהיו מעת לעת.
1.2.4 .ברכישה של נכס/מוצר – עד ארבעה עשר ימים ממועד קבלת הנכס/המוצר;
2.2.4 .ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת
מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג)ב( לחוק הגנת הצרכן, לפי
המאוחר מביניהם.
3.4 .מועדים למתן הודעת ביטול לאזרח ותיק )שמלאו לו 65 ,)אדם עם מוגבלות )כהגדרתו
בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 ועולה חדש )מי שטרם חלפו
חמש שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה
והקליטה( )להלן: "תקופת ביטול מוארכת"(.
א. ברכישה של נכס/מוצר – עד ארבעה חודשים מיום ביצוע ההזמנה ו/או ממועד
קבלת המוצר ובתנאי שהתקיימה בין הלקוח למפעילת האתר שיחה טלפונית
שקדמה לביצוע ההזמנה.
ב. בביטול הזמנה כאמור בסע' 3.4 רשאית מפעילת האתר לדרוש מהלקוח הצגת
תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש והלקוח
יציג את המסמכים ו/או ישלח עותק באמצעות דוא"ל ו/או פקס כתנאי
לביטול ההזמנה.
למען הסר כל ספק, תקופת הביטול המוארכת אינה תקפה בעסקאות שנעשו באמצעות אתר
האינטרנט )ללא שיחה טלפונית(.
5.4 .דמי ביטול. על פי חוק הגנת הצרכן, מפעילת האתר רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של
ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של %5 ממחיר המוצר אותו רכשת או 100
₪ לפי הנמוך מביניהם, במידה שבחרת לבטל את ההזמנה שלא עקב פגם במוצר או עקב
אי התאמה.
משתמש שקיבל את המוצר ידאג להחזירו לספק שפרטיו יימסרו לו על ידי מפעילת
האתר במקום עסקו, על חשבון המשתמש. משתמש שיבקש כי המוצר ייאסף מהמקום
בו נמסר לו או כל מקום אחר, בכפוף לאישור מפעילת האתר, יישא בעלות דמי משלוח
בגין הובלה כאמור.
6.4 .ביטול הזמנה. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בכתב למפעילת האתר בלבד,
באמצעות שליחת הודעה לשירות הלקוחות של מפעילת האתר.
3.1.5 .העדר אחריות לתכנים ואתרים של צדדים שלישיים. מפעילת האתר לא תהא
אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים
אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.
4.1.5 .העדר אחריות לשירותים טכנולוגיים. מפעילת האתר עושה כל מאמץ לשמור על
תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות
באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות יזומות או אחרות, קלקולים או
תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה
אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או
בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה
בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, מפעילת האתר לא תישא במישרין
או בעקיפין באחריות כלשהי לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהזמין מוצר
באמצעות האתר ו/או לעדכן הזמנה ו/או לבצע פעולה כלשהי באמצעות האתר.
5.1.5 .העדר אחריות לפעולות בניגוד לחוק. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות
לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או
בגין כל גורם אחר.
2.5 .הגבלת אחריות. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, כל אחריות ו/או חבות מצד מפעילת
האתר תהיה מוגבלת בכל מקרה שהוא לנזקים מוכחים וישירים בלבד, ולא תעלה על
חמישית )%20 )מהסכום ששולם בפועל על ידי הלקוח עבור המוצר או השירות )להלן:
"התמורה"(, או מלוא סכום התמורה )%100 )במקרה בו מפעילת האתר הנה ספק המוצר
או השירות ובהם בלבד.
3.5 .ביטול עסקה הנו סעד ממצה וסופי. הסעד הבלעדי והממצה שיהיה למשתמש במקרה
של הפרה יסודית של התקשרות כלשהי להזמנת מוצר או שירות יהיה ביטול הזמנה, ולא
תהיינה למשתמש טענות נוספות כנגד הספק או מפעילת האתר.
4.5 .העדר אחריות במקרה של טעות ברורה. נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה
בתיאור מוצר או שירות כלשהו, כגון מחיר הנקוב באגורות במקום בשקלים, לא יחייב
הדבר את מפעילת האתר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים
בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
5.5 .העדר אחריות לנזקים עקיפים או מיוחדים מכל סוג. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,
מפעילת האתר ו/או מי מטעמה יהיו אחראים לנזקים ישירים ומוחשיים בלבד שייגרמו
למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, ולא יישאו בכל
נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה
שהיא.
6.5 .מוצרים ושירותים באחריות מפעילת האתר. במקרים בהם צוין במפורש בעמוד המוצר
כי מפעילת האתר הינה גם ספקית המוצרים, יחולו על מפעילת האתר החובות
המתחייבות והחלות באופן רגיל על יצרן או יבואן, לפי העניין. במקרה כזה יחולו הוראות
הסיפא לסעיף 2.5 לעיל.
7.5 .מיאון אחריות מוחלט בקשר עם פעילות האתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,
השירות באתר ניתן ללא כל מצג או התחייבות משתמעת, כמות שהוא (IS AS .(לא
תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין
תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
6 .מדיניות פרטיות מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מהוראות התקנון.
1.6 .מדיניות פרטיות. מפעילת האתר מתחייבת שלא לעשות כל שימוש לרעה במידע ללא
הסכמה מהמשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין, כדי למנוע שימוש לרעה או כדי
להגן על זכויותיה. מפעילת האתר תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים
למידע לצורך מתן השירות, או על פי האמור במדיניות פרטיות זו.
2.6 .מידע. מידע לגבי משתמש מסוים או בכלל יכלול, בין היתר, את כל הפרטים שמסר,
ישירות או בעקיפין, למפעילת האתר במועד הרישום לאתר ו/או לאחר מכן ו/או פרטים
הקשורים ו/או נובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש
ופעולותיו במהלך גלישה וביצוע פעולות באתר.
3.6 .שמירת מידע והעברתו. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל מידע לגביו יישמר
במאגרי המידע של מפעילת האתר.
4.6 .מבלי לגרוע מכלליות האמור, ברישומו לאתר, המשתמש מאשר למפעילת האתר, לשלוח אליו
חומר פרסומי לכתובת הדוא"ל שהזין לאתר, כל עוד לא ביקש להסיר את כתובתו ממאגר
הכתובות כאמור כמו כן לאגור מידע כאמור וכן להעביר, ככל שיידרש, מידע כאמור לצדדים קשורים, לרבות חברות
המוחזקות על ידי מפעילת האתר )חברות בנות( ו/או מחזיקות במפעילת האתר )חברה
אם( ו/או מוחזקות על ידי אותם בעלים )חברות אחיות( ו/או כל חברה הקשורה עם
מפעילת האתר בפעילות עסקית או בדרך אחרת, הכל, לבד או עם אחרים )להלן: "צדדים
קשורים.